Vybrané pobyty

Hotel Olympia Mariánské Lázně: Léčebný pobyt 2020

Hotel Olympia Mariánské Lázně ****
14 dní
2157
Hotel Olympia Mariánské Lázně: Léčebný pobyt 2020
36541
Sezóna: 10.05.2020 - 11.10.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
36 541 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
59 803 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)
Potřebujete poradit?
Phone(+420) 354 546 211

Newsletter CupVital

* indicates required

Všeobecné obchodní podmínky - Cestovní agentura CUP VITAL s.r.o.

Obsah

 

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CUP Vital s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář CUP Vital s.r.o., a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře CUP Vital s.r.o., nestanoví- li Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak.
 • 2. Cestovní kancelář CUP Vital s.r.o. jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kancelář CUP Vital s.r.o. vydá zákazníkovi písemné Potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně není-li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář CUP Vital s.r.o. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakoupení služby (voucher/poukaz), jehož převzetí zákazník potvrdí.
 • 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CUP Vital s.r.o. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří CUP Vital s.r.o.

 

Článek I - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • a) pořadatel CUP Vital s.r.o., se sídlem Masarykova 626/1, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika, IČO: 252 44 621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12404 (dále jen „CUP Vital“) a
 • b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

 

Článek II - Předmět smluvního vztahu

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 • a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je CUP Vital, nebo
 • b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na účet CUP Vitalu (dále jen „jednotlivé služby“).

 

Článek III - Vznik smluvního vztahu a obsah smlouvy

 • 1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CUP Vitalem uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na http://www.cupvital.cz, katalogem, jehož nedílnou součástí je i ceník, případně jinou nabídkou, který/á byl/a zákazníkovi předán/a odkazem na číslo nebo jiné označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na http://www.cupvital.cz (Doplňující informace), přepravními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na http://www.cupvital.cz příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.
 • 2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CUP Vitalem uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zveřejněny též na http://www.cupvital.cz, příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
 • 3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném CUP Vitalem, je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.
 • 4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o poskytnutí jednotlivé služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2.
 • 5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle norem EU (i ČR) je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd proto začíná ten kalendářní den, kdy CUP Vital poskytl první službu (např. nástup do autobusu při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.). Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách.

 

Článek IV - Cenové a platební podmínky

 • 1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kartou anebo den připsání platby na účet CUP Vitalu. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
 • a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto závazku má CUP Vital právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního vztahu,
 • b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny při vzniku smluvního vztahu. V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jednotlivých služeb formou poukázky (poukazu) CUP Vitalu nebo jiné poukázky (poukazu) CUP Vitalem přijímané zákazník (poukazník) i CUP Vital (poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu).
 • 2. CUP Vital má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení
 • a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
 • b) plateb spojených s dopravou, nebo
 • c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CUP Vital právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ).

 


Článek V - Práva a povinnosti zákazníka

 • 1. K základním právům zákazníka patří zejména:
 • a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
 • b) právo vyžadovat od CUP Vitalu informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,
 • c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb,
 • d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
 • e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou CUP Vitalu známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve stejné lhůtě.
 • f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně CUP Vitalu oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. j) tohoto článku.
 • 2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
 • a) poskytnout CUP Vitalu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CUP Vitalem požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz,
 • b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
 • c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,
 • d) převzít od CUP Vitalu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,
 • e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno),
 • f) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CUP Vitalem určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů,
 • g) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CUP Vitalu a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
 • h) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,
 • i) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně a doručit je CUP Vitalu, případně prodejci, u kterého uzavřel Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, že:
 • – souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních údajů dle článku XI a
 • – splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu.

Změna v osobě zákazníka je vůči CUP Vitalu účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné, je-li CUP Vitalu doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu. Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba. Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči CUP Vitalu účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené oznámení a prohlášení ve stanovené lhůtě. V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CUP Vitalu v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

 • 3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:
 • a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s CUP Vitalem uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od CUP Vitalu obdrží nebo na které je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,
 • b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle článku VI odst. 4,
 • c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

 

Článek VI - Práva a povinnosti CUP Vitalu

 • 1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva CUP Vitalu.
 • 2. CUP Vital je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CUP Vitalu známy.
 • 3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CUP Vitalu ze smlouvy není CUP Vital povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.
 • a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.
 • b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 16.2.2011.
 • c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9.5.1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3.6.1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23.6.2011, která vstoupila v platnost 1.7.2011.
 • 4. CUP Vital má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž CUP Vital uzavřel Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události. CUP Vital je povinen předat zákazníkům se Smlouvou o zájezdu/Potvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

 

Článek VII - Zrušení a změny dohodnutých služeb

 • 1. Zrušení dohodnutých služeb
 • a) CUP Vital je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání.
 • b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosažením bylo podmíněno konání zájezdu, což bylo uvedeno v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, je CUP Vital oprávněn zájezd zrušit. CUP Vital je povinen oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu.
 • c) Jestliže CUP Vital zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu CUP Vital na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li CUP Vital takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CUP Vital povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CUP Vitalu odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je CUP Vital povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
 • d) Zruší-li CUP Vital zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, je povinen uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CUP Vital se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeném pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
 • 2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb
 • a) Nutí-li vnější okolnosti CUP Vital před zahájením zájezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CUP Vital změnu Smlouvy o zájezdu, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy o zájezdu odstoupí.
 • b) Pokud zákazník ve lhůtě určené CUP Vitalem, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit CUP Vitalu rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CUP Vital právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je CUP Vital povinen buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu.
 • c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požadovat, aby mu CUP Vital na základě nové smlouvy poskytl náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li CUP Vital takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je CUP Vital povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je CUP Vital povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit CUP Vitalu odstupné.
 • d) Je-li CUP Vital nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb, platí ustanovení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.
 • 3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka

CUP Vital na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

 • a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.
 • b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do zahraničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.
 • c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč.

 

Článek VIII – Odstoupení od smlouvy a odstupné

 • 1. CUP Vital je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí CUP Vital zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 • 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb
 • a) bez uvedení důvodu,
 • b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2,
 • c) z důvodů porušení povinností CUP Vitalu, vyplývajících ze smlouvy.

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí do CUP Vitalu, popřípadě prodejci, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

 • 3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CUP Vitalu stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CUP Vital od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit CUP Vitalu odstupné ve výši stanovené v odstavci 4 a CUP Vital je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.
 • 4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jednotlivých služeb v ČR, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy

 • a) nejpozději 35. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 5 % ceny zájezdu či služby
 • b) 34. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 10 % sjednané ceny
 • c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 30 % sjednané ceny
 • d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 70 % sjednané ceny
 • e) 6. až 3. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného 80 % sjednané ceny
 • f) 2 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného 90 % sjednané ceny
 • 5. K odstupnému dle odst. 4 tohoto článku VSP se připočítávají náklady účtované leteckou společností při zrušení letenky, náklady účtované jiným dopravcem při zrušení takové dopravní ceniny a příp. další náklady účtované dodavateli služeb v případě jejich zrušení z důvodu odstoupení od smlouvy dle odstavce 3 tohoto článku VSP v případech a ve výši uvedené ve smlouvě.
 • 6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V odst. 2 písm. e) a f), hradí 100 % sjednané ceny.
 • 7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb.
 • 8. CUP Vital má právo započíst na úhradu odstupného složené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
 • 9. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.
 • 10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) CUP Vitalu nebo jiné poukázky (poukazu) CUP Vitalem přijímané, zákazník i CUP Vital ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

 

Článek IX – Reklamace

 • 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CUP Vitalem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád CUP Vitalu, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách CUP Vitalu i u třetí osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala, nebo na http://www.cupvital.cz.
 • 2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CUP Vitalem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
 • 3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle CUP Vitalu a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, a to přímo v místě poskytované služby u průvodce CUP Vitalu nebo jiného CUP Vitalem pověřeného zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný CUP Vitalem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. CUP Vital upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže CUP Vital namítne, že zákazník neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.
 • 5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CUP Vitalu či jiného CUP Vitalem pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
 • 6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CUP Vitalu (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CUP Vitalem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

 

Článek X – Pojištění

 • 1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu CUP Vitalu není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
 • 2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím CUP Vitalu. CUP Vital na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

 

Článek XI – Zvláštní ustanovení

 • 1. CUP Vital zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:
 • a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplývajících,
 • b) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CUP Vitalem.
 • 2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CUP Vitalu, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CUP Vitalem. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
 • 3. K účelu podle odst. 1 písm. c) je CUP Vital oprávněn zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je CUP Vital dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CUP Vitalu a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem CUP Vitalu obchodní sdělení CUP Vitalu dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.
 • 4. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3.
 • 5. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1 nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů CUP Vital zpracovával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3.
 • 6. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat CUP Vital nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. a to za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let od skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb. Po uplynutí uvedené lhůty je CUP Vital povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.
 • 7. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst. 4 CUP Vital nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.
 • 8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány CUP Vitalem i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.
 • 9. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CUP Vital povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
 • 10. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet CUP Vitalu odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CUP Vitalu dle cit. zákona č. 480/2004 Sb.
 • 11. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb.

 

Článek XII – Závěrečná ustanovení

 • 1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva.
 • 2. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

 

Pojištění pro případ úpadku

Cestovní kancelář CUP Vital s.r.o. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Protože se však zájezdový katalog připravuje v předstihu, před sjednáváním nového ročníku pojištění nebo může dojít i ke změně pojišťovny v průběhu obchodního roku, uvádíme podrobnosti o platném pojištění aktuálně na internetu (www.cupvital.cz). Informace je rovněž k dispozici na všech provozovnách CUP Vitalu i u obchodních zástupců CUP Vitalu (autorizovaných prodejců) a v neposlední řadě klient v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně s cestovní smlouvou.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015