Vybrané pobyty

Hotel Olympia Mariánské Lázně: Léčebný pobyt 2020

Hotel Olympia Mariánské Lázně ****
14 dní
2157
Hotel Olympia Mariánské Lázně: Léčebný pobyt 2020
36541
Sezóna: 10.05.2020 - 11.10.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
36 541 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
59 803 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)
Potřebujete poradit?
Phone(+420) 354 546 211

Newsletter CupVital

* indicates required

Reklamační řád - Cestovní agentura CUP VITAL s.r.o.

1. Předmět

1.1. Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti cestovní kanceláře CUP Vital s.r.o., se sídlem Masarykova 626/1, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika, IČO: 252 44 621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12404 (dále jen „CUP Vital“) za vady zájezdu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování.

 

2. Uplatňování reklamací

2.1. Uplatnění práva zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti CUP Vitalu za vady zájezdu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží (dále jen „reklamace“) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

2.2. Při uplatňování reklamace je zákazník povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově doložit, v případě zakoupeného zboží předložit zboží, jehož vadu reklamuje.

2.3. V případě ústního podání reklamace, je zástupce CUP Vitalu povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník zároveň předá zástupci CUP Vitalu písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce CUP Vitalu i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.

2.4. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, má zákazník právo uplatnit v kterékoli provozovně nebo v sídle CUP Vitalu, a bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby.

2.5. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný CUP Vitalem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.

2.6. Nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže CUP Vital namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Právo z odpovědnosti za vadu jednotlivé služby (ubytování apod.), zakoupené na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby, soud nepřizná, nebylo-li uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od jejich čerpání.

2.7. Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zákazník uplatňuje v kterékoli provozovně CUP Vitalu, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, tj. v provozovně CUP Vitalu, kde reklamované zboží zakoupil, případně i v sídle CUP Vitalu.

2.8. Práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí.

 

3. Vyřizování reklamací

3.1. CUP Vital je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě reklamovaného zboží, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2. Uplatní-li zákazník reklamaci, je CUP Vitalem pověřený zaměstnanec povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.

 

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

4.1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému zástupci CUP Vitalu a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

 

5. Způsoby vyřízení reklamace

5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s CUP Vitalem od smlouvy odstoupit.

5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CUP Vitalu (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CUP Vitalem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

 

6. Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.