Vybrané pobyty

Hotel Olympia Mariánské Lázně: Léčebný pobyt 2020

Hotel Olympia Mariánské Lázně ****
14 dní
2157
Hotel Olympia Mariánské Lázně: Léčebný pobyt 2020
36541
Sezóna: 10.05.2020 - 11.10.2020
Cena za jednolůžkový pokoj:
36 541 Kč
Cena za dvoulůžkový pokoj:
59 803 Kč
(Cena je orientační, přesná cena vám bude sdělena po odeslání předběžné objednávky)
Potřebujete poradit?
Phone(+420) 354 546 211

Newsletter CupVital

* indicates required

Oznámení o zpracování osobních údajů - Cestovní agentura CUP VITAL s.r.o.

INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM – CUP VITAL, spol. s r.o.

Cestovní agentura CUP VITAL, spol. s r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků/klientů a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“).

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace:

Správce osobních údajů:

CUP VITAL, spol. s r.o.
se sídlem Masarykova 626/1, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 25244621
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12404

kontaktní údaje:
CUP VITAL, spol. s r.o.,
Masarykova 626/1,
353 01 Mariánské Lázně

cupvital@cupvital.cz,
tel.:+420 354 546 211

(dále jen jako „CA CUP VITAL“)

 

Účel zpracování osobních údajů:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely může CA CUP VITAL zpracovávat osobní údaje přímo na základě smlouvy o zájezdu, na základě svého oprávněného zájmu nebo na základě zákona (tedy bez nutnosti souhlasu), pro jiné účely pouze na základě souhlasu.

I. Plnění smlouvy o zájezdu – zpracování ve smyslu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Za účelem uzavření smlouvy o zájezdu a jejího plnění je CA CUP VITAL, oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje. Jde o osobní údaje, bez kterých by CA CUP VITAL nebyla schopna zajistit zájezd sjednaný příslušnou smlouvou o zájezdu, tj. osobní údaje v rozsahu identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, v  odůvodněných případech číslo cestovního dokladu a datum platnosti cestovního dokladu), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail), údaje o účasti na cestovním pojištění a údaje o zdravotním omezení.

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CA CUP VITAL, zejména hotelům či jiným ubytovacím zařízením a přepravním společnostem. Identifikační údaje těchto dodavatelů jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdržíte během zájezdu. Tito dodavatelé jsou potom také povinni zajistit bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji dle příslušných ustanovení Nařízení a za toto nakládání jsou rovněž odpovědni.

Uvedené osobní údaje budou za účelem plnění smlouvy o zájezdu zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o zájezdu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

II. Splnění právní povinnosti – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

CA CUP VITAL je, v  rozsahu a  za  podmínek stanovených platnými právními předpisy, povinna zpracovávat Vaše osobní údaje i  pro účely plnění právních povinností, které jí stanoví platné právní předpisy, mj. předat Vaše osobní údaje oprávněným příjemcům (zejm. orgánům veřejné moci) pro účely stanovené zákonem. Za tímto účelem CA CUP VITAL zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail).

Uvedené osobní údaje budou za účelem splnění právní povinnosti uloženy u CA CUP VITAL (jako správce ve smyslu Nařízení) po dobu tří let od skončení smluvního vztahu.

III. Zasílání obchodních sdělení – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

CA CUP VITAL má jako správce oprávněný zájem na tom, aby Vám mohla nabízet své další služby. Za tímto účelem je CA CUP VITAL jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje a  oslovovat Vás bez nutnosti udělení zvláštního souhlasu z Vaší strany. S tímto záměrem je s osobními údaji obdrženými v rámci smlouvy o zájezdu (s výjimkou zvláštní kategorie osobních údajů) a jinými osobními údaji týkajícími se uzavřeného smluvního vztahu (jako jsou informace o zájezdové destinaci, o klasifikaci ubytování, o ceně zájezdu, době úhrady apod.) prováděno profilování, které CA CUP VITAL umožňuje poskytnout Vám informace o jejích dalších službách přizpůsobené Vašim potřebám.

Osobní údaje budou za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávány po dobu tří let od skončení smluvního vztahu.

IV. Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

U subjektů, které udělily souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílá- ní obchodních sdělení (aniž by se staly zákazníky CA CUP VITAL), zpracovává CA CUP VITAL s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontaktní údaje, které jí subjekt dá pro tento účel k dispozici. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných CA CUP VITAL, jsou společně s těmito kontaktními údaji zpracovány i údaje z cookies CA CUP VITAL, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů CA CUP VITAL

Jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte následující práva související se zpracováním Vašich osobních údajů:

1. Právo vznést námitku – proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení dalších služeb, včetně profilování, máte právo vznést kdykoli námitku. Jakmile vznesete námitku proti zpracování, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat;

2. Právo na přístup k osobním údajům – jako subjekt údajů můžete od  CA CUP VITAL požadovat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou CA CUP VITAL zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s následujícími informacemi o:

a) účelech zpracování,

b) kategoriích dotčených osobních údajů,

c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny,

d) plánované době uložení osobních údajů, nebo (není-li to možné určit) o kritériích použitých pro stanovení této doby,

e) existenci práva požadovat od  správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,

f) právu podat stížnost u dozorového úřadu,

g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,

h) o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování,

i) vhodných zárukách, které se vztahují na  předání osobních údajů do  třetí země.

CA CUP VITAL Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost však může CA CUP VITAL účtovat přiměřený poplatek;

3. Právo na opravu – jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte právo na to, aby CA CUP VITAL bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

4. Právo na omezení zpracování – v kterémkoli z níže uvedených případů máte právo na to, aby CA CUP VITAL omezila zpracování Vašich osobních údajů:

a) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na  dobu potřebnou k  tomu, aby CA CUP VITAL mohla přesnost osobních údajů ověřit,

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

c) CA CUP VITAL již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

d) Vznesete-li námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvodu CA CUP VITAL převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5. Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud CA CUP VITAL neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost údajů – jestliže je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy, máte právo na to, aby CA CUP VITAL předala zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu nebo email CA CUP VITAL uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak uplatnit svá práva

1. Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů CA CUP VITAL, můžete jako subjekt osobních údajů ve smyslu Nařízení, uplatnit kontaktováním CA CUP VITAL na kontaktních údajích uvedených výše.

2. Stejně tak můžete na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti CA CUP VITAL jako správce nebo příjemce osobních údajů. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) Vás CA CUP VITAL vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena.

3. Na postup CA CUP VITAL lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Výše uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující).

Tento dokument informací o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní agentury CUP VITAL spol. s r. o. je platný ke dni 25. května 2018 a průběžně bude aktualizován.

Vaše cestovní agentura CUP VITAL spol. s r. o.